بازی و سرگرمیبازی های فکریبازی آنلاین طلا- آکا

بازی جذاب-لوله را به داخل زمین فرستاره و طلاها را جمع کنید.نباید موجودات زیرزمینی به لوله شما برخورد کنندوگرنه لوله ها از هم پاچیده می شوند.موجودات را نیز می توانید ببلعید.توسط کلید نیز می توانید سریع لوله را به عقب برگردانید.

.

بازی های آنلاین دخترانه                        بازی های فکری                      بازی های اکشن

تبلیغات